Lập sơ đồ xả nước thải

  Môi trường nước ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng do phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải từ các khu công nghiệp, khu đô thị. Việc quản lý các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước ngày càng được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. CAO NGUYÊN XANH ra đời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước một cách nhanh nhất.  

  1/ Đối tượngthực hiện:  

 • Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng, các cơ sở sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản…
 • Các cơ sở đang xả nước thải vào nguồn thải chưa có công trình xử lý nước thải và chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
 • Các cơ sở đang hoạt động sản xuất chưa có giấy phép có nhu cầu sử dụng nước và xả nước vào môi trường.
 • Sự tác động của nguồn thải đến môi trường tiếp nhận chất thải
 • Hệ thống xử lý nước thải hiện có.
 • Quy mô, quy trình và các biện pháp công nghệ xử lý nước thải.Mô tả vị trí, công trình xả thải: phương thức, chế độ, lưu lượng xả.
 • Khảo sát , lấy mẫu nước thải, thu thập mẫu thải của các doanh nghiệp lân cận.
 • Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận.
 • Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải.
 • Đặc điểm tự nhiên, đặc điểm địa lý, địa hình, khí tượng, thủy văn…
 • Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực xả nước thải và nguồn tiếp nhận.
 • Lấy mẫu phân tích, đánh giá, chất lượng, tải lượng của nguồn tiếp nhân (thử trong 3 lần xét nghiệm)
 • Đánh giá tác động của chất thải vào nguồn nước.
 • Đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải.
 • Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước theo tỷ lệ 1/10.000.
 • Lập sơ đồ khảo sát, lấy mẫu..Kết luận và kiến nghị.
 • Lập hồ sơ và gửi quan chức năng Sở Tài Nguyên và Môi Trường)

Đều phải thực hiện đăng kí hồ sơ xả nước thải vào nguồn thải.

 

tags: dich vu moi truong, cong ty dich vu moi truong, bao cao giam sat

0 nhận xét: